KB5034441 ÇÖZÜM! – How to Fix KB5034441 Installation Failure 0x80070643

Bildiğiniz gibi Ocak ayında çıkan KB5034441 numaralı Windows güncellemesini yüklemeye çalıştığımızda aşağıdaki gibi bir hata almaktaydık.

Bu yazıda bu sorunu en kolay hali ile nasıl çözeceğinizi anlatmaya çalışacağım.

Bu çözümün SCCM ile toplu olarak nasıl yapılabileceğine aşağıdaki yazımdan ulaşabilirsiniz.

How to Extend Windows Recovery Partition with Configuration Manager SCCM – Fix KB5034441 Installation Failure 0x80070643 – Sertaç Topal (sertactopal.com)

Şubat ayında yayınlanacak bir güncelleme ile bu durumum otomatik olarak düzelmesini bekledik ancak maalesef beklediğimiz güncelleme çıkmadı.

Bu yüzden maalesef sorunun çözümü için gerekli aksiyonun bizim yapmamız gerekiyor.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki Microsoft’un yayınladığı güncellemenin bilgilendirme yazısını incelediğimizde bu hatayı bildiklerini ve çözüm için de bir script yayınladıklarını görüyoruz.

Yani Google aramalarında bulabileceğiniz diskpart ile yapılan anlatımlara hiç gerek yok.

İlgili Makale:
KB5034441: Windows Recovery Environment update for Windows 10, version 21H2 and 22H2: January 9, 2024 – Microsoft Support

Gerekli Scipt: (yazının en sonuna text olarak ekleyeceğim)
Add an update to Windows RE | Microsoft Learn

Şimdi benim bilgisayarımdaki önceki duruma bir bakalım. İki farklı HDD mevcut ve Diskler Bitlocker ile şifreli durumda. Recovery partition boyutumda 547 MB
Bu bilgiyi özellikle paylaşıyorum. Birde fazla disk kullananlar içinde geçerli bir çözüm.
Ayrıca bilgisayarda bitlocker olması yine bir engel değil. İşlem sonrası da bilgisayar sorunuz olarak açılıyor. Bitlocker recovery password sorma ekranı gelmiyor

 • C:\ sürünüzde iki klasör açın. (isimler sembolik)
  • Script
  • Backup
 • Script i yukarıdaki siteden kopyalayın bir Notepad açın ve içine yapıştırın. C:\Script Klasörünün içine ExtendREPartition.ps1 ismini vererek kaydedin. Kaydetmeden önce de aşağıdaki $SkipConfirmation=$true
  olarak değiştirin ($false yerine $true olacak)
 • Sonra Başlat’a gelin ve PowerShell yazın sonra sağ tık Yönetici olacak çalıştır ı tıklayın.
 • cd C:\Script\ yazıp Enter’a basın

 • .\ExtendREPartition.ps1 -BackupFolder C:\Backup yazıp Enter’ a basın.

 • Script çalıştırma aşağıdaki hatayı alanlar aşağıdaki komutu yazdıktan sonra yukarıdaki komutu yazabilirler.

.\ExtendREPartition.ps1 : File C:\Test\aa.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more
information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ .\ExtendREPartition.ps1
+ ~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
  + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
 • Set-ExecutionPolicy Unrestricted -force

 • İşlem tamam. Şimdi sonuçları kontrol edelim. 547 MB olan alan 797MB oldu.

Güncelleme yüklendi ve yüklü güncellemeler arasında görünüyor.

Umarım faydalı olmuştur.

Gerekli Script:


Param (
[Parameter(Mandatory=$false,HelpMessage="Skip confirmation")][bool]$SkipConfirmation=$true,
[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path to backup old WinRE partition content to")][string]$BackupFolder
)
# ------------------------------------
# Helper functions
# ------------------------------------
# Log message
function LogMessage([string]$message)
{
	$message = "$message"
	Write-Host $message
}
# Extract numbers from string
function ExtractNumbers([string]$str)
{
	$cleanString = $str -replace "[^0-9]"
	return [long]$cleanString
}
# Display partition info using fsutil
# Return an array, the first value is total size and the second value is free space
function DisplayPartitionInfo([string[]]$partitionPath)
{
	$volume = Get-WmiObject -Class Win32_Volume | Where-Object { $partitionPath -contains $_.DeviceID }
	LogMessage(" Partition capacity: " + $volume.Capacity)
	LogMessage(" Partition free space: " + $volume.FreeSpace)
	return $volume.Capacity, $volume.FreeSpace
} 
# Display WinRE status
function DisplayWinREStatus()
{
	# Get WinRE partition info
	$WinREInfo = Reagentc /info
	foreach ($line in $WinREInfo)
	{
		$params = $line.Split(':')
		if ($params.Count -lt 2)
		{
			continue
		}
		if (($params[1].Trim() -ieq "Enabled") -Or (($params[1].Trim() -ieq "Disabled")))
		{
			$Status = $params[1].Trim() -ieq "Enabled"
			LogMessage($line.Trim())
		}
		if ($params[1].Trim() -like "\\?\GLOBALROOT*")
		{
			$Location = $params[1].Trim()
			LogMessage($line.Trim())
		}
	}
	
	return $Status, $Location
}
# ------------------------------------
# Main execution
# ------------------------------------
# Clear the error
$Error.Clear()
# ------------------------------------
# Examining the system to collect required info 
# for the execution
# Need to check WinRE status, collect OS and WinRE
# partition info
# ------------------------------------
LogMessage("Start time: $([DateTime]::Now)")
LogMessage("Examining the system...")
$NeedShrink = $true
$NeedCreateNew = $false
$NeedBackup = $false
# Get WinRE partition info
$InitialWinREStatus = DisplayWinREStatus
$WinREStatus = $InitialWinREStatus[0]
$WinRELocation = $InitialWinREStatus[1]
if (!$WinREStatus)
{
	LogMessage("Error: WinRE Disabled")
	exit 1
}
# Get System directory and ReAgent xml file
$system32Path = [System.Environment]::SystemDirectory
LogMessage("System directory: " + $system32Path)
$ReAgentXmlPath = Join-Path -Path $system32Path -ChildPath "\Recovery\ReAgent.xml"
LogMessage("ReAgent xml: " + $ReAgentXmlPath)
if (!(Test-Path $ReAgentXmlPath))
{
	LogMessage("Error: ReAgent.xml cannot be found")
	exit 1
}
# Get OS partition
LogMessage("")
LogMessage("Collecting OS and WinRE partition info...")
$OSDrive = $system32Path.Substring(0,1)
$OSPartition = Get-Partition -DriveLetter $OSDrive
# Get WinRE partition
$WinRELocationItems = $WinRELocation.Split('\\')
foreach ($item in $WinRELocationItems)
{
  if ($item -like "harddisk*")
	{
		$OSDiskIndex = ExtractNumbers($item)
	}
	if ($item -like "partition*")
	{
		$WinREPartitionIndex = ExtractNumbers($item)
	}
}
LogMessage("OS Disk: " + $OSDiskIndex)
LogMessage("OS Partition: " + $OSPartition.PartitionNumber)
LogMessage("WinRE Partition: " + $WinREPartitionIndex)
$WinREPartition = Get-Partition -DiskNumber $OSDiskIndex -PartitionNumber $WinREPartitionIndex
$diskInfo = Get-Disk -number $OSDiskIndex
$diskType = $diskInfo.PartitionStyle
LogMessage("Disk PartitionStyle: " + $diskType)
# Display WinRE partition size info
LogMessage("WinRE partition size info")
$WinREPartitionSizeInfo = DisplayPartitionInfo($WinREPartition.AccessPaths)
LogMessage("WinRE Partition Offset: " + $WinREPartition.Offset)
LogMessage("WinRE Partition Type: " + $WinREPartition.Type)
LogMessage("OS partition size: " + $OSPartition.Size)
LogMessage("OS partition Offset: " + $OSPartition.Offset)
$OSPartitionEnds = $OSPartition.Offset + $OSPartition.Size
LogMessage("OS partition ends at: " + $OSPartitionEnds)
LogMessage("WinRE partition starts at: " + $WinREPartition.Offset)
$WinREIsOnSystemPartition = $false
if ($diskType -ieq "MBR")
{
	if ($WinREPartition.IsActive)
	{
		LogMessage("WinRE is on System partition")
		$WinREIsOnSystemPartition = $true
	}
}
if ($diskType -ieq "GPT")
{
	if ($WinREPartition.Type -ieq "System")
	{
		LogMessage("WinRE is on System partition")
		$WinREIsOnSystemPartition = $true
	}
}
# Checking the BackupFolder parameter
if ($PSBoundParameters.ContainsKey('BackupFolder'))
{
	LogMessage("")
	LogMessage("Backup Directory: [" + $BackupFolder + "]")
	
	$Needbackup = $true
	
	if ($WinREIsOnSystemPartition)
	{
		$Needbackup = $false
		LogMessage("WinRE is on System partition which will be preserved. No need to backup content")
	}
	else
	{
		if (Test-path $BackupFolder)
		{
			$items = Get-ChildItem -Path $BackupFolder
			if ($items)
			{
				LogMessage("Error: Existing backup directory is not empty")
				exit 1
			}
		}
		else
		{
			LogMessage("Creating backup directory...")
			try 
			{
				$item = New-Item -Path $BackupFolder -ItemType Directory -ErrorAction Stop
				if ($item)
				{
					LogMessage("Backup directory created")
				}
				else
				{
					LogMessage("Error: Failed to create backup directory [" + $BackupFolder + "]")
					exit 1
				}
			} catch 
			{
				LogMessage("Error: An error occurred: $_")
				exit 1
			}
		}
	}
}
# ------------------------------------
# Verify whether we meet requirements of execution
# - WinRE cannot be on OS partition for the extension
# - WinRE partition must be the next partition after OS partition
# - If WinRE partition already have >=250MB free space, no need to do repartition
# - If there is enough unallocated space to grow the WinRE partition size, skip shrinking OS
# 
# However, if the WinRE partition is before the OS partition, there is no chance to extend it
# As a result, it's better to create a new WinRE partition after the OS partition
# ------------------------------------
# Perform a few checks
LogMessage("")
LogMessage("Verifying if the WinRE partition needs to be extended or not...")
if (!(($diskType -ieq "MBR") -Or ($diskType -ieq "GPT")))
{
	LogMessage("Error: Got an unexpected disk partition style: " +$diskType)
	exit 1
}
# WinRE partition must be after OS partition for the repartition
if ($WinREPartitionIndex -eq $OSPartition.PartitionNumber)
{
	LogMessage("WinRE and OS are on the same partition, should not perform extension")
	exit 0
}
$supportedSize = Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter $OSDrive
# if there is enough free space, skip extension
if ($WinREPartitionSizeInfo[1] -ge 250MB)
{
	LogMessage("More than 250 MB of free space was detected in the WinRE partition, there is no need to extend the partition")
	exit 0
}
if ($WinREPartition.Offset -lt $OSPartitionEnds)
{
	LogMessage("WinRE partition is not after OS partition, cannot perform extension")
	LogMessage("Need to create a new WinRE partition after OS partition")
	$NeedCreateNew = $true
	$NeedShrink = $true
	
	# Calculate the size of repartition
	# Will create a new WinRE partition with current WinRE partition size + 250 MB
	# The OS partition size will be shrunk by the new WinRE partition size
	$targetWinREPartitionSize = $WinREPartitionSizeInfo[0] + 250MB
	$shrinkSize = [Math]::Ceiling($targetWinREPartitionSize / 1MB) * 1MB
	$targetOSPartitionSize = $OSPartition.Size - $shrinkSize
	if ($targetOSPartitionSize -lt $supportedSize.SizeMin)
	{
		LogMessage("Error: The target OS partition size after shrinking is smaller than the supported minimum size, cannot perform the repartition")
		exit 1
	}
}
else
{
	if ($WinREIsOnSystemPartition)
	{
		LogMessage("WinRE parititon is after the OS partition and it's also System partition")
		LogMessage("Error: Got unexpected disk layout, cannot proceed")
		exit 1
	}
	if (!($WinREPartitionIndex -eq ($OSPartition.PartitionNumber + 1)))
	{
		LogMessage("Error: WinRE partition is not right after the OS partition, cannot extend WinRE partition")
		exit 1
	}
	# Calculate the size of repartition
	# Will shrink OS partitition by 250 MB
	$shrinkSize = 250MB
	$targetOSPartitionSize = $OSPartition.Size - $shrinkSize
	$targetWinREPartitionSize = $WinREPartitionSizeInfo[0] + 250MB
	$UnallocatedSpace = $WinREPartition.Offset - $OSPartitionEnds;
	# If there is unallocated space, consider using it
	if ($UnallocatedSpace -ge 250MB)
	{
		$UnallocatedSpace = $WinREPartition.Offset - $OSPartitionEnds;
		LogMessage("Found unallocated space between OS and WinRE partition: " + $UnallocatedSpace)
		LogMessage("There is already enough space to extend WinRE partition without shrinking the OS partition")
		$NeedShrink = $false
		$targetOSPartitionSize = 0
	}
	else
	{
		$shrinkSize = [Math]::Ceiling((250MB - $UnallocatedSpace)/ 1MB) * 1MB
		if ($shrinkSize > 250MB)
		{
			$shrinkSize = 250MB
		}
		$targetOSPartitionSize = $OSPartition.Size - $shrinkSize
		if ($targetOSPartitionSize -lt $supportedSize.SizeMin)
		{
			LogMessage("Error: The target OS partition size after shrinking is smaller than the supported minimum size, cannot perform the repartition")
			exit 1
		}
	}
}
# ------------------------------------
# Report execution plan and ask for user confirmation to continue
# ------------------------------------
# Report the changes planned to be executed, waiting for user confirmation
LogMessage("")
LogMessage("Summary of proposed changes")
if ($NeedCreateNew)
{
	LogMessage("Note: WinRE partition is before OS partition, need to create a new WinRE partition after OS partition")
	LogMessage("Will shrink OS partition by " + $shrinkSize)
	LogMessage(" Current OS partition size: " + $OSPartition.Size)
	LogMessage(" Target OS partition size after shrinking: " + $targetOSPartitionSize)
	LogMessage("New WinRE partition will be created with size: ", $targetWinREPartitionSize)
	if ($WinREIsOnSystemPartition)
	{
		LogMessage("Existing WinRE partition is also system partition, it will be preserved")
	}
	else
	{
		LogMessage("Existing WinRE partition will be deleted")
		LogMessage(" WinRE partition: Disk [" + $OSDiskIndex + "] Partition [" + $WinREPartitionIndex + "]")
		LogMessage(" Current WinRE partition size: " + $WinREPartitionSizeInfo[0])
	}
}
else
{
	if ($NeedShrink)
	{
		LogMessage("Will shrink OS partition by " + $shrinkSize)
		LogMessage(" Current OS partition size: " + $OSPartition.Size)
		LogMessage(" Target OS partition size after shrinking: " + $targetOSPartitionSize)
		if ($UnallocatedSpace -ge 0)
		{
			LogMessage("Unallocated space between OS and WinRE partition that will be used towards the new WinRE partition: " + $UnallocatedSpace)
		}
	}
	else
	{
		LogMessage("Will use 250MB from unallocated space between OS and WinRE partition")
	}
	LogMessage("Will extend WinRE partition size by 250MB")
	LogMessage(" WinRE partition: Disk [" + $OSDiskIndex + "] Partition [" + $WinREPartitionIndex + "]")
	LogMessage(" Current WinRE partition size: " + $WinREPartitionSizeInfo[0])
	LogMessage(" New WinRE partition size:   " + $targetWinREPartitionSize)
	LogMessage("WinRE will be temporarily disabled before extending the WinRE partition and enabled automatically in the end")
	if ($UnallocatedSpace -ge 100MB)
	{
		LogMessage("Warning: More than 100MB of unallocated space was detected between the OS and WinRE partitions")
		LogMessage("Would you like to proceed by using the unallocated space between the OS and the WinRE partitions?")
	}
}
if ($Needbackup)
{
	LogMessage("")
	LogMessage("The contents of the old WinRE partition will be backed up to [" + $BackupFolder + "]")
}
LogMessage("")
LogMessage("Please reboot the device before running this script to ensure any pending partition actions are finalized")
LogMessage("")
if ($SkipConfirmation)
{
	LogMessage("User chose to skip confirmation")
	LogMessage("Proceeding with changes...")
}
else
{
	$userInput = Read-Host -Prompt "Would you like to proceed? Y for Yes and N for No"
		
	if ($userInput -ieq "Y")
	{
		LogMessage("Proceeding with changes...")
	}
	elseif ($userInput -ieq "N")
	{
		LogMessage("Canceling based on user request, no changes were made to the system")
		exit 0
	}
	else
	{
		LogMessage("Error: Unexpected user input: [" + $userInput + "]") 
		exit 0
	}
}
LogMessage("")
LogMessage("Note: To prevent unexpected results, please do not interrupt the execution or restart your system")
# ------------------------------------
# Do the actual execution
# The main flow is:
# 1. Check whether ReAgent.xml has stage location and clear it for repartiion
# 2. Disable WinRE as WinRE partition will be deleted
# 3. Perform the repartition to create a larger WinRE partition
# 4. Re-enable WinRE
# ------------------------------------
LogMessage("")
# Load ReAgent.xml to clear Stage location
LogMessage("Loading [" + $ReAgentXmlPath + "] ...")
$xml = [xml](Get-Content -Path $ReAgentXmlPath)
$node = $xml.WindowsRE.ImageLocation
if (($node.path -eq "") -And ($node.guid -eq "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}") -And ($node.offset -eq "0") -And ($node.id -eq "0"))
{
	LogMessage("Stage location info is empty")
}
else
{
	LogMessage("Clearing stage location info...")
	$node.path = ""
	$node.offset = "0"
	$node.guid= "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
	$node.id="0"
	# Save the change
	LogMessage("Saving changes to [" + $ReAgentXmlPath + "]...")
	$xml.Save($ReAgentXmlPath)
}
# Disable WinRE
LogMessage("Disabling WinRE...")
reagentc /disable
if (!($LASTEXITCODE -eq 0))
{
	LogMessage("Warning: encountered an error when disabling WinRE: " + $LASTEXITCODE)
	exit $LASTEXITCODE
}
# Verify WinRE is under C:\Windows\System32\Recovery\WinRE.wim
$disableWinREPath = Join-Path -Path $system32Path -ChildPath "\Recovery\WinRE.wim"
LogMessage("Verifying that WinRE wim exists in downlevel at default location")
if (!(Test-Path $disableWinREPath))
{
	LogMessage("Error: Cannot find " + $disableWinREPath)
	
	# Re-enable WinRE
	LogMessage("Re-enabling WinRE on error...")
	reagentc /enable
	if (!($LASTEXITCODE -eq 0))
	{
		LogMessage("Warning: encountered an error when enabling WinRE: " + $LASTEXITCODE)
	}
	exit 1
}
# ------------------------------------
# Perform the repartition
# 1. Resize the OS partition
# 2. Delete the WinRE partition
# 3. Create a new WinRE partition
# ------------------------------------
LogMessage("Performing repartition to extend the WinRE partition ...")
# 1. Resize the OS partition
if ($NeedShrink)
{
	LogMessage("Shrinking the OS partition to create a larger WinRE partition")
	LogMessage("Resizing the OS partition to: [" + $targetOSPartitionSize + "]...")
	Resize-Partition -DriveLetter $OSDrive -Size $targetOSPartitionSize
	if ($Error.Count -gt 0) {
		LogMessage("Error: Resize-Partition encountered errors: " + $Error[0].Exception.Message)
		
		# Re-enable WinRE
		LogMessage("Re-enabling WinRE on error...")
		reagentc /enable
		if (!($LASTEXITCODE -eq 0))
		{
			LogMessage("Warning: encountered an error when enabling WinRE: " + $LASTEXITCODE)
		}
		exit 1
	}
	$OSPartitionAfterShrink = Get-Partition -DriveLetter $OSDrive
	LogMessage("Target partition size: " + $targetOSPartitionSize)
	LogMessage("Size of OS partition after shrinking: " + $OSPartitionAfterShrink.Size)
}
# 2. Delete the WinRE partition
LogMessage("")
if ($WinREIsOnSystemPartition)
{
	LogMessage("Existing WinRE partition is System partition, skipping deletion")
}
else
{	
	# If requested by user, backup rest of the content on WinRE partition to backup directory
	if ($Needbackup)
	{
		$sourcePath = $WinREPartition.AccessPaths[0] 
		LogMessage("Copying content on WinRE partition from [" + $sourcePath + "] to [" + $BackupFolder + "]...")
		
		# Copy-Item may have access issue with certain system folders, enumerate the children items and exlcude them
		$items = Get-ChildItem -LiteralPath $sourcePath -Force
		foreach ($item in $items)
		{
			if ($item.Name -ieq "System Volume Information")
			{
				continue
			}
			$sourceItemPath = Join-Path -Path $sourcePath -ChildPath $item.Name
			$destItemPath = Join-Path -Path $BackupFolder -ChildPath $item.Name
			try 
			{
				LogMessage("Copying [" + $sourceItemPath + "] to [" + $destItemPath + "]...")
				Copy-Item -LiteralPath $sourceItemPath -Destination $destItemPath -Recurse -Force
			} catch 
			{
				LogMessage("Error: An error occurred during copy: $_")
				exit 1
			}
		}
		
		LogMessage("Backup completed")
		LogMessage("")
	}
	LogMessage("Deleting WinRE partition: Disk [" + $OSDiskIndex + "] Partition [" + $WinREPartitionIndex + "]...")
	Remove-Partition -DiskNumber $OSDiskIndex -PartitionNumber $WinREPartitionIndex -Confirm:$false
	if ($Error.Count -gt 0) {
		LogMessage("Error: Remove-Partition encountered errors: " + $Error[0].Exception.Message)
		exit 1
	}
}
# A short sleep for the partition change
Sleep 5
# 3. Create a new WinRE partition
LogMessage("")
LogMessage("Creating new WinRE partition...")
LogMessage("Target size: " + $targetWinREPartitionSize)
if ($diskType -ieq "GPT")
{
	$partition = New-Partition -DiskNumber $OSDiskIndex -Size $targetWinREPartitionSize -GptType "{de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac}"
	
	$newPartitionIndex = $partition.PartitionNumber
	# A short sleep to make sure the partition is ready for formatting
	Sleep 2
	LogMessage("Formating the partition...")
	$result = Format-Volume -Partition $partition -FileSystem NTFS -Confirm:$false
	if ($Error.Count -gt 0) {
		LogMessage("Error: Format-Volume encountered errors: " + $Error[0].Exception.Message)
		exit 1
	}
}
else
{
	#$partition = New-Partition -DiskNumber $OSDiskIndex -Size $targetWinREPartitionSize -MbrType 0x27
	$targetWinREPartitionSizeInMb = [int]($targetWinREPartitionSize/1MB)
	$diskpartScript = 
@"
select disk $OSDiskIndex
create partition primary size=$targetWinREPartitionSizeInMb id=27
format quick fs=ntfs label="Recovery"
set id=27
"@
	$TempPath = $env:Temp
	$diskpartSciptFile = Join-Path -Path $TempPath -ChildPath "\ExtendWinRE_MBR_PowershellScript.txt"
	
	LogMessage("Creating temporary diskpart script to create Recovery partition on MBR disk...")
	LogMessage("Temporary diskpart script file: " + $diskpartSciptFile)
	$diskpartScript | Out-File -FilePath $diskpartSciptFile -Encoding ascii
	
	LogMessage("Executing diskpart script...")
	try 
	{
		$diskpartOutput = diskpart /s $diskpartSciptFile
		
		if ($diskpartOutput -match "DiskPart successfully") 
		{
			LogMessage("Diskpart script executed successfully")
		}
		else
		{
			LogMessage("Error executing diskpart script:" + $diskpartOutput)
			exit 1
		}
		LogMessage("Deleting temporary diskpart script file...")
		Remove-Item $diskpartSciptFile
	}
	catch 
	{
		LogMessage("Error executing diskpart script: $_")
		exit 1
	}
	
	$vol = Get-Volume -FileSystemLabel "Recovery"
	$newPartitionIndex = (Get-Partition | Where-Object { $_.AccessPaths -contains $vol.Path } ).PartitionNumber
}
if ($Error.Count -gt 0) 
{
	LogMessage("Error: New-Partition encountered errors: " + $Error[0].Exception.Message)
	exit 1
}
LogMessage("New Partition index: " + $newPartitionIndex)
# Re-enable WinRE
LogMessage("Re-enabling WinRE...")
reagentc /enable
if (!($LASTEXITCODE -eq 0))
{
	LogMessage("Warning: encountered an error when enabling WinRE: " + $LASTEXITCODE)
	exit $LASTEXITCODE
}
# In the end, Display WinRE status to verify WinRE is enabled correctly
LogMessage("")
LogMessage("WinRE Information:")
$FinalWinREStatus = DisplayWinREStatus
$WinREStatus = $FinalWinREStatus[0]
$WinRELocation = $FinalWinREStatus[1]
if (!$WinREStatus)
{
	LogMessage("Warning: WinRE Disabled")
}
$WinRELocationItems = $WinRELocation.Split('\\')
foreach ($item in $WinRELocationItems)
{
	if ($item -like "partition*")
	{
		$WinREPartitionIndex = ExtractNumbers($item)
	}
}
LogMessage("WinRE Partition Index: " + $WinREPartitionIndex)
$WinREPartition = Get-Partition -DiskNumber $OSDiskIndex -PartitionNumber $WinREPartitionIndex
$WinREPartitionSizeInfoAfter = DisplayPartitionInfo($WinREPartition.AccessPaths)
LogMessage("")
LogMessage("OS Information:")
$OSPartition = Get-Partition -DriveLetter $OSDrive
LogMessage("OS partition size: " + $OSPartition.Size)
LogMessage("OS partition Offset: " + $OSPartition.Offset)
if (!($WinREPartitionIndex -eq $newPartitionIndex))
{
	LogMessage("Warning: WinRE is installed to partition [" + $WinREPartitionIndex +"], but the newly created Recovery partition is [" + $newPartitionIndex + "]")
}
LogMessage("End time: $([DateTime]::Now)")
if ($NeedBackup)
{
	LogMessage("")
	LogMessage("The contents of the old WinRE partition has been backed up to [" + $BackupFolder + "]")
}
LogMessage("")
LogMessage("Successfully completed the operation")

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/kb5034441-cozum-how-to-fix-kb5034441-installation-failure-0x80070643

1 yorum

  • AliAliyye on 13 Mart 2024 at 10:15

  Emeğinize sağlık,
  Bu yeteneksiz adamlar topluluğu Microsoft bunu yapamıyor ama “bu çok önemlidir” yazmayı/yazdırmayı biliyor.
  Tekrar teşekkürler
  Ali Aliyye

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.